Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak handelend onder de naam Moving Inside Out gevestigd te Vriezenveen.

 2. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en met wie een overeenkomst wordt aangegaan of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

 4. Diensten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals te noemen coaching, trainingen, opleidingen, cursussen, intervisie, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus, opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject of aanverwante werkzaamheden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever en/of deelnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever en/of deelnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier dan wel door een door opdrachtnemer en opdrachtgever en/of deelnemer getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer aan opdrachtgever en/of deelnemer van diens per email verzonden aanmelding of opdracht, of door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever en/of deelnemer als bedoeld in lid 1.

 2. De prijzen in de overeenkomsten/offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

 1. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om -in overleg met opdrachtgever - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 4. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 5: Honorarium en kosten
Het honorarium van opdrachtnemer bestaat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst, cursus, opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Prijzen gepubliceerd in daarvoor bestemde (vak)bladen, mailings, folders of op websites zijn onverbindend.

 1. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever en/of deelnemer gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

 2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal opdrachtnemer opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 3. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever en/of deelnemer moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 6: Betaling
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever cq. deelnemer in verzuim. Opdrachtgever cq. deelnemer is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

 2. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7: Incassokosten
Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever en/of deelnemer, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever cq. deelnemer, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

 1. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 2. In geval van automatische incasso, en de incasso wordt gestorneerd, mag opdrachtnemer een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

 

Artikel 8: Geheimhouding
Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

 1. Persoonlijke gesprekken en andere individuele contacten die in het kader van een individueel begeleidings,- of coachingstraject in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de overeenkomst - aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of - in het kader van deze overeenkomst - gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, concepten voor coachingsprogramma’s en/of trainingen, rapporten, modellen en oefenmateriaal.

 1. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers en/of deelnemers.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen te verrichten.

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever en/of deelnemer niet aansprakelijk, voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten voor opdrachtgever en/of deelnemer, alsmede niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever en/of deelnemer, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 2. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft.

 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever en/of deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in de organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, trainers, docenten, coaches of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever en/of deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
Annulering door opdrachtgever en/of deelnemer dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden een cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren, dan wel te verplaatsen of deelname van opdrachtgever en/of deelnemer te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer vooraf betaalde bedrag, met aftrek van reeds verrichte diensten cq. werkzaamheden.

 2. In geval opdrachtgever en/of deelnemer na aanvang van de cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft/hebben opdrachtgever en/of deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

 3. De overeenkomst met opdrachtnemer komt voor de afgesproken termijn (staat op het inschrijfformulier) tot stand. Indien de opdrachtgever/deelnemer de overeenkomst niet een maand voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van een kalendermaand.

 4. Indien geen annulering plaatsvindt overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel, dan is/zijn opdrachtgever en/of deelnemer verplicht het totaalbedrag van de cursus, opleiding, training, het begeleidings- of coachingstraject te voldoen.

 5. Annulering kan tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus, opleiding, training, het begeleidings- of  coachingstraject. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen die termijn, of indien opdrachtgever en/of deelnemer onverhoopt niet op de cursus, opleiding, training, het begeleidings- of coachingstraject verschijnt/verschijnen, is opdrachtnemer gerechtigd het volledige tarief door te berekenen.

 

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever/deelnemer, indien opdrachtgever en/of deelnemer in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Reeds geleverde diensten dienen alsnog betaald te worden.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. Reeds geleverde diensten dienen betaald te worden.

 3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting
Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 1. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever en/of deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.

 2. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Vastgesteld te Vriezenveen op 27 september 2011 en onder nummer 082233380000 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.